• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
logo_slider

Logo1

"Dom Przyrody, Park Ludzi -
Przez Edukację Ekologiczną do
Zrównoważonego Korzystania
z Ekosystemów Tatr"

Leaf

Dofinansowanie

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).


W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.


Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.
Zasadnicze i główne cele bezzwrotnej pomocy z funduszy EOG i norweskich to przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami - darczyńcami, a państwem - beneficjentem. Wsparcie dla Tatrzańskiego Park Narodowego jest udzielone w ramach Programu Regionalnego "Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów". Głównym celem Programu jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.
Więcej informacji na temat funkcjonowania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego można uzyskać na stronach: www.eeagrants.org, www.eog.gov.pl

 

 

Numer projektu 44/2015

Wartość Projektu: 3 902 446 zł
Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG: 2 708 255,55 zł

stat4u