• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
logo_slider

Logo1

"Dom Przyrody, Park Ludzi -
Przez Edukację Ekologiczną do
Zrównoważonego Korzystania
z Ekosystemów Tatr"

Leaf

Projekt

Nowy wymiar edukacji


Tatrzański Park Narodowy każdego roku przyciąga rzeszę turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Z uwagi na możliwość uprawiania rozmaitych form aktywności, łatwy dostęp, niepowtarzalne, osobliwe krajobrazy i urozmaicone środowisko  należy do jednego z najczęściej odwiedzanych parków w Polsce. W związku z tak dużą liczbą turystów masowo przemieszczających się po górskich ścieżkach, niewątpliwie stanowiących zagrożenie dla wrażliwej i podatnej na wszelkie zmiany przyrody, Tatrzański Park Narodowy kładzie duży nacisk na edukację miłośników pieszych wędrówek. Projekt "Dom Przyrody, Park Ludzi - Przez Edukację Ekologiczną do Zrównoważonego Rozwoju Tatr" powstał z myślą o przebudowie istniejącego Muzeum Przyrodniczego w nowoczesne, niekonwencjonalne i funkcjonalne Centrum Edukacji Przyrodniczej. Swoją innowacyjnością i atrakcyjnością będzie przyciągało i zachęcało turystów do odwiedzenia go, poszerzenia wiedzy o przyrodzie TPN, poznania właściwych zachowań na tatrzańskich szlakach, podnoszenia świadomości ekologicznej. Nowatorskie Centrum umożliwi wejście w bezpośrednią interakcję pomiędzy odbiorcą, a zjawiskiem, doświadczanie i odkrywanie nowych wymiarów przyrody. W efekcie na górskie ścieżki wyruszą turyści wyedukowani, świadomi, zainspirowani oraz  piętnujący wszelkie postawy prowadzące do degradacji środowiska.


Projekt ma na celu dotarcie z ofertą edukacyjną do jak największej liczby odbiorców, zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa o bioróżnorodności ekosystemów Tatr oraz o zbiorowej odpowiedzialności za ochronę przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także kształtowanie pozytywnych wzorców zarówno wśród przyjezdnych, jak i lokalnych mieszkańców.


Skierowany jest przede wszystkim do osób zamieszkujących tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w tym młodzieży szkolnej, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, licencjonowanych przewodników tatrzańskich, samorządów lokalnych, zarządców obiektów hotelowych, lokalnych biur podróży oraz przewoźników działających na terenie powiatu. Wśród adresatów projektu nadmienić należy również turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy, których liczba oscyluje rocznie w granicach około 3 milionów, a także przedstawicieli innych polskich parków narodowych, instytucji akademickich, kadr kierowniczych i pedagogicznych szkół na terenie całego kraju oraz kuratoriów oświaty.


Planowane działania  


Działania w ramach promocji projektu zostały podzielone na organizację 4 spotkań. Pierwsza konferencja otwierająca przedsięwzięcie odbędzie się już 2 czerwca w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ma ona na celu szczegółowe zaprezentowanie założeń i harmonogramu planowanych prac, sprecyzowanie celów, wskazanie grup docelowych, przedstawienie zakładanych rezultatów kampanii oraz uzyskanego wsparcia ze środków Mechanizmu Finansowego. W ramach spotkania przybliżone zostaną także tematy związane z nieformalną, aktywną edukacją przyrodniczą oraz niekonwencjonalnymi formami nauczania.


Po technicznym uruchomieniu projektu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z zakresu korzystania z infrastruktury Centrum (maj 2015). Działania te skierowane będą przede wszystkim do pracowników TPN zaangażowanych w realizację poszczególnych etapów przedsięwzięcia, przewodników tatrzańskich oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z terenu całego Podhala.


Trzecie spotkanie przewidziano na czerwiec 2016 roku. Związane jest z otwarciem przebudowanego Centrum Edukacji Przyrodniczej. Konferencja ta poświęcona będzie ewaluacji dotychczasowych etapów realizacji projektu i powstałych produktów oraz zaprezentowaniu jego innowacyjności i funkcjonalności.


Czwartą, a zarazem ostatnią konferencję z okazji zakończenia projektu zaplanowano na październik 2016 roku. Będzie ona świetną okazją do podsumowania wszystkich czynności podjętych w ramach projektu, zaprezentowania osiągniętych efektów i rezultatów, zobrazowania przemiany oraz dokonanego postępu, podkreślenia ważności i istoty misji oraz trudu włożonego w realizację przedsięwzięcia. Podsumowanie to będzie również świetną sposobnością do wytyczenia nowego celu i nakreślenia dalszej przyszłości związanej z działalnością Centrum Edukacji Przyrodniczej.

 

stat4u